MŨI KHOAN SÂU TIÊU CHUẨN

3,252,000

Mũi khoan sâu tiêu chuẩn | Mũi khoan nòng súng (Gun Drill) | Chungjin Hàn Quốc